Antologia Ukraińska nadzieja. Антологія Українська надія

Pod koniec 2017 roku w Wydawnictwie Forma ukazała się antologia „Ukraińska nadzieja” pod redakcją Eugeniusza Sobola. Publikacja książki była możliwa dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Integracja poprzez literaturę”.

Spis treści:

Wiersze ukraińskie
Олександр Андрієвський – *** Революції у моїй країні зазвичай починаються восени
Ołeksandr Andrijewski – *** Rewolucje w moim kraju zazwyczaj zaczynają się jesienią (przełożył Eugeniusz Sobol)
Олена (Пашук) Кицан – *** 30-го листопада
Ołena (Paszuk) Kycan – ***30 listopada (przełożył Eugeniusz Sobol)
Юлія Кропив’янська – *** і був день
Julia Kropywjańska – *** i był dzień (przełożyła Julia Celer)
Юрій Іздрик – *** цей дощ надовго
Jurij Izdryk – *** ciągle pada (przełożył Eugeniusz Sobol)
Ольга Кіс – Піаністу Богданові
Olha Kis – Do pianisty Bohdana (przełożył Eugeniusz Sobol)
Олег Коцарев – *** Бліда красуня, революціонерка
Ołeh Kocarew – *** Blada ślicznotka, rewolucjonistka (przełożył Eugeniusz Sobol)
Катерина Буцька – *** Я — екстремістка, я — фашистська сука
Kateryna Bucka – *** Tak, jestem ekstremistką, faszystowską kurwą (przełożył Eugeniusz Sobol)
Дмитро Лазуткін – Ой засвіти, місяченьку
Dmytro Łazutkin – Zaświeć, księżycu (przełożył Eugeniusz Sobol)
Дмитро Лазуткін – Лабораторна робота
Dmytro Łazutkin – Laboratoryjna praca (przełożyła Tatiana Piotrzkowska)
Андрій Воронов – Резолюція Л. і К.
Andrij Woronow – Uchwała L. i K. (przełożył Eugeniusz Sobol)
Катерина Бабкіна – ***Він її обіймає, вирушаючи зранку в сонячну каламуть
Kateryna Babkina – ***On ją przytula, wychodząc w słoneczny, przymglony poranek (przełożyła Hałyna Dubyk)
Ольга Перехрест – *** Здраствуй, мамо, я – екстреміст
Olha Perechrest – ***Mamo, cześć. Ekstremistą zostałam (przełożyła Hałyna Dubyk)
Павло Коробчюк – вірш про повстання на вулиці Грушевського
Pawło Korobczuk – wiersz o powstaniu na ulicy Hruszewskiego (przełożył Eugeniusz Sobol)
Катріна Хаддад – ***а на Грушевського – чули? – виросла копанка
Katrina Haddad – *** a na Hruszewskiego – słyszeliście? – wyrosła kopalnia (przełożyła Agnieszka Matkowska)
Володимир Хлопан – Чорний сніг
Wołodymyr Chłopan – Czarny śnieg (przełożył Eugeniusz Sobol)
В’ячеслав Гук – Майдан
Wiaczesław Huk – Majdan (przełożył Eugeniusz Sobol)
Олеся Мамчич – *** В Межигір’ї у дворі
Ołesia Mamczycz – *** W Meżyhirii na dworze (przełożył Eugeniusz Sobol)
Мар’яна Кіяновська – *** шелест снігу як кожен сніг
Mariana Kijanowska – *** szelest śniegu w śniegu (przełożył Eugeniusz Sobol)
Олександр Ярмола – Дерев’яні щити
Ołeksandr Jarmoła – Drewniane tarcze (przełożył Eugeniusz Sobol)
Оксана Глуська – В жалобі тихій
Oksana Hłuska – W cichej żałobie (przełożył Eugeniusz Sobol)
Оксана Ковальова – *** Я – дим палаючої шини
Oksana Kowalowa – *** Jestem dymem płonącej opony (przełożył Eugeniusz Sobol)
Яна Устимко – ріка майдан
Jana Ustymko – rzeka majdan (przełożył Eugeniusz Sobol)
Василь Махно – Лютнева елегія
Wasyl Machno – Lutowa elegia (przełożył Eugeniusz Sobol)
Андрій Любка – *** Казав чоловік „Мені не бачити сонця”
Andrij Lubka – *** Rzekł człowiek: „Nie zobaczę słońca” (przełożył Eugeniusz Sobol)
Андрій Волошин – *** я не поет бо не загинув
Andrij Wołoszyn – *** nie jestem poetą, bo nie zginąłem (przełożył Eugeniusz Sobol)
Владислав Петренко – Жителі неба
Władysław Petrenko – *** Mieszkańcy nieba (przełożyła Karolina Olszewska)
Владислав Петренко – *** Ешелони втікають кудись…
Władysław Petrenko – *** Eszelony gdzieś uciekają (przełożyła Karolina Olszewska)
Галина Крук – з нотаток на полях війни
Hałyna Kruk – z notatek na placu boju (przełożyła Agnieszka Matkowska)
Галина Крук – мама
Hałyna Kruk – mama (przełożyła Agnieszka Matkowska)
Світлана Костюк – *** ця зима…
Switłana Kostiuk – *** tej zimy … (przełożył Eugeniusz Sobol)
Олексій Чупа – L. # 46
Ołeksji Czupa – L. # 46 (przełożyła Tatiana Piotrzkowska)
Олексій Чупа – L. #12
Ołeksji Czupa – L. #12 (przełożyła Tatiana Piotrzkowska)
Наталія Бельченко – І так пригорнулося місто до рук
Natalia Belczenko – I tak się do dłoni przytula miasto (przełożyła Hałyna Dubyk)
Уляна Шарпе – *** ця ріка на відміну від моря протікає між нами зі сходу на захід (przełożyli Julia Wawrzyńska i Marcin Grabski)
Uliana Charpé – *** ta rzeka na przekór morzu ze wschodu na zachód między nami przepływa
Леся Воронюк – *** Я б усім вам народила дітей
Łesia Woroniuk – *** Urodziłabym wam wszystkim dzieci (przełożyła Julia Celer)
Надія Позняк – *** Його розпинали – натовп звірів
Nadija Pozniak – *** Jego katowali – tłum zwierząt (przełożyła Karolina Olszewska)
Олег Шинкаренко – Граматика війни
Ołeh Szynkarenko – Gramatyka wojny (przełożyła Julia Celer)
Вікторія Гранецька – *** І вона б його кохала таким як у листах
Wiktoria Graniecka – *** I ona kochałaby go takim, jak w listach (przełożyli Volodymyr Dyszlewuk i Justyna Molik)
Ілля Стронґовський – вірш без назви №177
Eliasz Strongowski – wiersz bez nazwy nr 177 (przełożyła Julia Celer)
Ірина Сажинська – Айва
Iryna Sażyńska – Pigwa (przełożyła Julia Celer)
Олена Ольшанська – *** Не моє. Не веселе. Не місто
Ołena Olszańska – *** Nie miasto. Nie moje. Nie sowite (przełożył Marcin Grabski)
Анастасія Іванченко – *** Восени
Anastazja Iwanczenko – ***Jesienią (przełożył Eugeniusz Sobol)
Валентина Попелюшка – Оберіг
Wałentyna Popeluszka – Amulet (przełożył Eugeniusz Sobol)
Гладун Дарина – ще…
Daryna Hladun – jeszcze…(przełożyła Iwona Stodolska)
Олена Кицан (Пашук) – *** миротворці добровольці контрактники
Ołena Kycan (Paszuk) – *** siły pokojowe ochotnicy kontraktowi (przełożył Eugeniusz Sobol)
Катріна Хаддад – Їхала смерть із Тореза в Зугрес
Katrina Haddad – Jechała śmierć z Toreza do Zuhresa (przełożył Adam Cis)
Катріна Хаддад – Миропросить земля
Katrina Haddad – Ziemia prosi o pokój (przełożył Adam Cis)
Марія Керер-Ластівка – Біла лебідка, чорна лебідка
Marija Kerer-Łastiwka – Biały łabędź, czarny łabędź (przełożył Adam Cis)
Дарина Попіль – *** Признайся врешті мій одвічний раю
Daryna Popil – *** Przyznaj się mój odwieczny raju (przełożyli Julia Wawrzyńska i Marcin Grabski)
Ірина Новіцька – [крізь віконце прицілу]
Iryna Nowicka – [przez otwór celownika] (przełożył Adam Cis)
Марія Старожицька – *** Прямо зараз
Marija Starożycka – *** Będę pisać (przełożyła Hałyna Dubyk)
Марія Старожицька – *** Так, він вийшов із пекла. І залишився цілим
Marija Starożycka – *** Tak, on przeszedł piekło. I wrócił cały (przełożyła Hałyna Dubyk)
Ольга Брагіна – *** кохаю тебе п’ятий місяць, наче минуло тих кілька днів
Olha Brahina – *** kocham cię piąty miesiącu, jakby minęło zaledwie kilka dni (przełożył Mateusz Napieralski)
Сергій Рибницький – чорний павук
Serhij Rybnycki – czarny pająk (przełożył Mateusz Napieralski)
Роман Рудюк – *** В зеленці народжує бабине літо
Roman Rudjuk – *** W zieleńcach rodzi się babie lato (przełożyła Karolina Olszewska)
Ія Ківа – *** голос він інвалід
Ija Kiwa – *** głos on inwalida (przełożyła Karolina Olszewska)
Олена Балера – *** Як подивимось часу у вічі – не бачимо дна
Ołena Balera – *** Kiedy popatrzymy w oczy czasu – nie widzimy dna (przełożyła Karolina Olszewska)

Wiersze polskie
Patryk Zimny – Nadzieja
Патрик Зімний – Надія (переклав Євген Соболь)
Andrzej Mestwin – Ukraina, Ukraina!
Анджей Мествін – Україна, Україна!(переклав Євген Соболь)
Monika Milewska – Euromajdan
Моніка Мілевська – Євромайдан (переклав Євген Соболь)
Bożena Ptak – W dwudziestym pierwszym wieku
Божена Птак – У двадцять першому столітті (переклала Леся Коростатевич)
Bożena Ptak – Ukraińskie refleksje
Божена Птак – Українські роздуми (переклав Євген Соболь)
Bożena Ptak – *** Za ile euro
Божена Птак – *** За скільки євро (переклав Євген Соболь)
Zbigniew Wojciechowicz – *** żal
Збігнєв Войцєховіч – *** жаль (переклав Євген Соболь)
Genowefa Jakubowska-Fijałkowska – Idę położyć biały obrus
Ґеновефа Якубовська-Фіялковська – Йду постелити білу скатертину (переклав Володимир Дишлевук)
Radosław Wiśniewski – Ninety Nine Blues for Maydan
Радослав Вишнєвський – Ninety Nine Blues for Maydan (переклала Тала Кольт)
Marcin Zegadło – Ostrość widzenia. Ostrzał
Марчин Зеґадло – Гострота зору. Обстріл (переклала Тала Кольт)
Aneta Kamińska – manifest fest
Анета Камінська – маніфест фест (переклала Тала Кольт)
Bogumiła Salmonowicz – Scenariusz
Боґуміла Сальмоновіч – Сценарій (переклала Тала Кольт)
Marcin Orliński – To nie ja
Марчін Орлінські – Це не я (переклала Уляна Шарпе)
Rafał Gawin – Polsko-ukraińskie warsztaty translatorskie. Pierwsza tura
Рафал Ґавін – Польсько-українські перекладацькі варштати. Раунд перший(переклала Уляна Шарпе)
Janusz Radwański – Małpka
Януш Радванський – Мавпочка (переклала Наталія Бельченко)
Artur Nowaczewski – Trans Scytów
Артур Новачевський – Транс скіфів (переклала Наталя Ткачик)
Artur Nowaczewski – *** okrutnie tanie są bilety do kraju ogarniętego wojną
Артур Новачевський – *** страшенно дешеві квитки в країну, охоплену війною (переклала Наталя Ткачик)
Krystian Ławreniuk – Horodenka, Majdan, 24 sierpnia
Кристіан Лавренюк – Городенка, Майдан, 24 августа (переклала Наталія Бельченко)

Noty biograficzne autorów i tłumaczy antologii
Eugeniusz Sobol – posłowie

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.