Wieczór autorski Jacka Dehnela

26 kwietnia 2017 w Domu Ukraińskim w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) odbędzie się wieczór autorski Jacka Dehnela. Prowadzenie: Justyna Sobolewska.

Jacek Dehnel to autor szczególnie ceniony i lubiany w Ukrainie. Jego powieści „Lala” i „Saturn” już zostały przełożone na język ukraiński, a w najbliższym czasie w Kijowie i Charkowie odbędą się promocje „Matki Makryny”, przełożoną przez Andrija Bondara. Ukraińska tematyka i wątki wschodnie przewijają się przez całą twórczość Dehnela. O wrażeniach pisarza z podróży do Kijowa oraz o fenomenie recepcji jego pisarstwa w Ukrainie porozmawia z autorem Justyna Sobolewska.

Jacek Dehnel (ur. 1980) – w 2007 został laureatem Paszportu Polityki w kategorii literatura. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Angelus – w 2007 za „Lalę”, w 2012 za „Saturna”. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike – w 2009 za „Balzakiana”, w 2010 za „Ekran kontrolny” (finał nagrody), w 2012 za „Saturna”, a w 2015 za „Matkę Makrynę” (finał nagrody). W 2014 nominowany do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej za „Języki obce”. Odznaczony brązowym „Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest członkiem Rady Programowej Galerii Zachęta, felietonistą portalu Wirtualna Polska i tygodnika „Polityka”.

Czytaj dalej

Авторський вечір Яцека Денеля

26 квітня о 18.00 в Українському домі у Варшаві (вул. Заменгофа 1) відбудеться авторський вечір Яцека Денеля. Ведуча – Юстина Соболєвська.

Яцека Денеля дуже цінують і шанують в Україні. Його повісті “Ляля” та “Сатурн” вже перекладено українською мовою, а найближчим часом в Києві та Харкові пройдуть перезентації роману “Матінки Макрини”, яку переклав Андрій Бондар. Українська тематика і східноєвропейські сюжети пронизують усю творчість Денеля. Про враження письменника з подорожі в Україну, а також про феномен рецепції його письменництва у нашій країні порозмовляє з автором Юстина Соболєвська.

Яцек Денель – у 2007 р. став лауреатом Паспортів Політики в категорії “література”. Двічі номінований до Нагороди “Анґелюс” – у 2007 за „Лялю”, у 2012 за „Сатурна”. Чотирикратно номінований до Літературної Нагороди “Ніке” – у 2009 за „Бальзакіана”, у 2010 за „Контрольний екран” (фінал нагороди), у 2012 за „Сатурна”, а у 2015 за „Матінку Макрину” (фінал нагороди). У 2014 номінований до Поетичної Нагороди ім. Віслави Шимборської за “Іноземні мови”. Відзначений бронзовою медаллю “Заслужений для культури Gloria Artis”. Член програмної ради Галерії Захента, колумніст порталу “Віртуальна Польща” та тижневика “Політика”.

Czytaj dalej

Topografia Warszawy literackiej

Fundacja Nasz Wybór zaprasza na spotkanie „Topografia Warszawy literackiej (Bolesław Leśmian, Miron Białoszewski, Marek Hłasko, Krzysztof Kamil Baczyński)”.

Dom Ukraiński w Warszawie (ul. Zamenhofa 1)
20 kwietnia 2017, godz. 18.00

Warszawa jest nie tylko stolicą Polski, ale także stolicą polskiej literatury. O jednym z najwybitniejszych warszawiaków, czyli Mironie Białoszewski, będzie mówiła Aneta Kamińska. Z kolei Dorota Ryst opowie o trzech autorach związanych z Warszawą. Trzy pokolenia, trzy życiorysy i trzy odbicia miasta w twórczości. Spotkamy się z Bolesławem Leśmianem, Krzysztofem Kamilem Baczyńskim i Markiem Hłaską. Pokażemy miejsca związane z tymi autorami – zarówno te istniejące, jak i te, które nie przetrwały wojny i innych zdarzeń historycznych. Podczas spotkania odbędzie się pokaz slajdów.
Spotkanie poprowadzi Evgen Sobol.

Czytaj dalej

Топографія літературної Варшави

Фонд “Наш Вибір” запрошує на зустріч “Топографія літературної Варшави” (Болеслав Лесьмян, Мірон Бялошевський, Марек Гласко, Кшиштоф Каміль Бачинський), яка відбудеться в Українському Домі у Варшаві (вул. Заменгофа 1) 20 квітня о 18.00.

Варшава це не тільки столиця Польщі, але також столиця польської літератури. Під час зустрічі огранізатори обіцяють зустріч із такими польськими авторами як Болеслав Лесьмян, Мірон Бялошевський, Марек Гласко, Кшиштоф Каміл Бачинський: покажуть місця пов’язані з цими авторами – існуючі, а також ті, що були знищенні війною та іншими історичними подіями. Під час зустрічі відбудеться показ слайдів. Про найвідомішого варшав’янина, тобто Мирона Бялошевського, розповість Анета Камінська. У свою чергу Дорота Рист представить трьох інших авторів пов’язаних з Варшавою. Три покоління, три біографії, три відображення міста в творчості.

Czytaj dalej

Polsko-ukraińskie warsztaty translatorskie

13-14 maja, Dom Ukraiński w Warszawie (ul. Zamenhofa 1)

Żeby wziąć w nich udział, należy nadesłać krótki tekst (do 1 strony maszynopisu) – próbkę własnego przekładu (poezja, proza, dramat, reportaż) z języka ukraińskiego na język polski lub z języka polskiego na język ukraiński, załączając również skan oryginału. Ilość miejsc ograniczona. Warsztaty są bezpłatne, natomiast koszty dojazdu i pobytu uczestnicy pokrywają sami. Warsztaty są skierowane zarówno do początkujących tłumaczy, jaki i do profesjonalistów. Przewiduje się wydanie powarsztatowej książki z utworami uczestników. Teksty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres dkk.ukrdom@gmail.com do końca kwietnia 2017 roku.
W okresie jesiennym odbędzie się druga tura warsztatów translatorskich połączonych z zajęciami creative – writing.

Czytaj dalej

Українсько-польські майстер-класи для перекладачів

13-14 травня 2017, Український Дім у Варшаві (вул. Заменгофа 1)

Щоби взяти в них участь необхідно вислати короткий текст (до 1 сторінки машинопису) — зразок власного перекладу (поезія, проза, драма, репортаж) з української мови на польську або з польської на українську та залучити скан оригіналу. Кількість місць обмежена. Майстер-класи є безкоштовними, але кошти проїзду та перебування учасники покривають самі. Майстер-класи скеровані як до початкуючих перекладачів, так і до професіоналів. Організатор передбачає видання книжки з творами учасників майстер-класів. Майстер-класи проведе поетка та перекладачка Анета Камінська. Тексти просимо надсилати до кінця квітня на е-майл: dkk.ukrdom@gmail.com.

Czytaj dalej

Integracja poprzez literaturę. Polsko-ukraiński projekt

 

Fundacja „Nasz wybór” zaprasza na spotkania w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Integracja poprzez literaturę”.

Celem projektu „Integracja poprzez literaturę” jest zwiększenie roli literatury w procesie porozumienia polsko-ukraińskiego. Jego nowatorstwo polega na czynnym doskonaleniu zdolności literackich uczestników poprzez udział w warsztatach translatorskich i zajęciach creative-writing, oraz slamie. Dzięki temu migranci z Ukrainy potrafią lepiej zrozumieć Polskę, jej kulturę oraz odnaleźć własne miejsce w kraju. Polacy będą się dowiadywali o ukraińskiej literaturze, co spowoduje większe zainteresowanie życiem ich sąsiadów z Ukrainy. Projekt przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Warszawy jako miasta otwartego oraz wielokulturowego. Organizatorzy chcą zachęcić migrantów z Ukrainy do większego uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy, włączając ich w przestrzeń dialogu społecznego. Pragną doprowadzić do powstania polsko-ukraińskiego środowiska literackiego skupionego wokół Ukraińskiego Domu w Warszawie.

Podsumowaniem projektu będzie publikacja polsko-ukraińskiej antologii zawierającej utwory jego uczestników.

Czytaj dalej

Інтеграція через літературу. Українсько-польський проект

У Варшаві розпочався українсько-польський проект “Інтеграція через літературу”, в межах якого увесь 2017 рік в Українському домі відбуватимуться літературні зустрічі, дискусії та майстер-класи.

Метою проекту, який реалізовуватиме Фонд “Наш вибір”, є збільшення ваги літератури у процесі українсько-польського порозуміння. Організатори переконані, його інноваційність полягає на піднесенні літературних здібностей учасників за допомогою майстер-класів, курсу creative-writing, а також поетичному слемі. Завдяки цьому мігранти з України зможуть краще зрозуміти Польщу, її культуру, і віднайти власне місце у цій країні. Поляки, в свою чергу, будуть дізнаватися про українську літературу, що спричиніться до більшого зацікавлення життям їх сусідів з України.

Проект зміцнює образ Варшави як відкритого та багатокультурного міста. Крім цього, організатори прагнуть заохотити мігрантів з України до більш активної участі у культурному житті столиці, залучити їх до простору суспільного діалогу. Однією з цілей проекту є також причинитися до створення в Українському Домі в Варшаві українсько-польського літературного середовища. Підсумком проекту буде публікація українсько-польської антології з творами його учасників.
ПРОГРАМА
Всі зустрічі відбуваються в Українському Домі в Варшаві (вул. Заменгофа 1)

Czytaj dalej

Pierwszy Warszawski Polsko-Ukraiński Slam

7 kwietnia, godz. 19.30

Slam jest konkursem poetyckim, w którym każdy może się zmierzyć z każdym. Decyzję, który wiersz jest lepszy podejmuje publiczność, głosując przy pomocy dwóch kartek w różnych kolorach.

Weź pięć własnych, nienagradzanych i niepublikowanych wierszy i stań w szranki. Zagraj w tym wyjątkowym polsko-ukraińskim meczu poetyckim. Pula nagród wynosi 1000 zł. Prowadzenie: Wojciech Boros. Zapisy na slam od godziny 18.30 w Ukraińskim Domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1). Autor ma nie więcej niż 5 minut na przeczytanie własnego utworu. Ukraińscy poeci mogą przeczytać również przekład własnego wiersza na język polski. Nagrodzone i wyróżnione wiersze opublikujemy w dwujęzycznej polsko-ukraińskiej antologii.

Wydarzenie na Facebook https://www.facebook.com/events/1863361617221240/